Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

(1. KOLO)

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 je stanoveno na 22. dubna 2021.

Přihlášky je možné podávat nejpozději do 1.3.2021.

 

Praktická škola jednoletá

Kód oboru: 78-62-C/01

Název oboru: Praktická škola jednoletá

Vstupní předpoklady: Praktická škola je určena pro dívky a chlapce se zdravotním postižením s ukončenou školní docházkou z devátých či desátých a nižších ročníků základní školy praktické a základní školy speciální a základní školy, u kterých zatím není jistota, že úspěšně zvládnou učební obory na odborném učilišti. Přijímáme i žáky s těžkým postižením, využíváme možnosti rozložení učiva až na 3 roky po vypracování individuálního vzdělávacího plánu.

Délka studia: jednoleté

Forma studia: denní

Zaměření studia: jednoduché pracovní činnosti

Ukončení studia: závěrečná zkouška                                                                            

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce 

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání, příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. 

Průběh výuky: Dva dny v týdnu probíhá teoretické vyučování a 3 dny praktické vyučování. V teoretické přípravě dochází k prohlubování vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika, český jazyk,…). Nově se objevují odborné vyučovací předměty rodinná výchova a další.                                                                  

Pracoviště, na kterých bude probíhat odborný výcvik: jde o pracoviště odborného výcviku, která jsou v areálu školy (školní dílna, zahrada, pracovna PV, cvičná kuchyň).                                                                                                                          

Stručná charakteristika studia: cílem přípravy je poskytnout žákům doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky na základních školách praktických nebo speciálních. Žáci získají základní pracovní návyky a dovednosti při činnostech, jako je práce v domácnosti, vaření, pěstitelství, šití, ruční práce, práce v dílnách. 

Možnosti uplatnění absolventů: Studium připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.   

Přijímací řízení: V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 se nekonají přijímací zkoušky.

Podání přihlášky do 1.3.2021.

Bližší informace na adrese:  Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace,    tel: 412582672, 724169618.

UPOZORNĚNÍ

Přihlášky ke studiu musí být na předepsaném tiskopise, řádně vyplněné, včetně potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a klasifikací. Pokud na přihlášce nebude potvrzena klasifikace základní školou za poslední dva ročníky, pak je potřeba doložit kopie vysvědčení.

Uchazeč, kterému bude doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělání, musí svůj úmysl vzdělávat se potvrdit doložením zápisového lístku do 10-ti pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

 • průměrný prospěch ve 2. pololetí předposlední třídy povinné školní docházky a průměrný prospěch v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky nebo docházky do kurzu k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou (speciální),
 • žadatel nesmí mít třetí stupeň z chování v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky

Celkové výsledné hodnocení uchazečů o studium bude dáno součtem dosažených bodů v jednotlivých pololetích za  průměrný prospěch:  1- 1,5 =  30 bodů; 1,51- 2,0 = 25 bodů; 2,01- 2,5 = 20 bodů; 2,51- 3,0 = 15 bodů; 3,01- 3,5 = 10 bodů; 3,51- 4,0 = 5 bodů; 4,01- 5,0 = 0 bodů.

 

Praktická škola dvouletá

Kód oboru: 78-62-C/02

Název oboru: Praktická škola dvouletá

Vstupní předpoklady: Praktická škola je určena pro dívky a chlapce se zdravotním postižením s ukončenou školní docházkou z devátých či desátých a nižších ročníků základní školy praktické a základní školy speciální a základní školy, u kterých zatím není jistota, že úspěšně zvládnou učební obory na odborném učilišti. Přijímáme i žáky s těžkým postižením, využíváme možnosti rozložení učiva až na 4 roky po vypracování individuálního vzdělávacího plánu.                                                                                                                                   

Délka studia: dvouleté

Forma studia: denní

Zaměření studia: práce v domácnosti

Ukončení studia: závěrečná zkouška                                                                            

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce 

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání, příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.                                                                                                                 

Průběh výuky: Dva dny v týdnu probíhá teoretické vyučování a 3 dny praktické vyučování. V teoretické přípravě dochází k prohlubování vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika, český jazyk,…). Nově se objevují odborné vyučovací předměty rodinná výchova, výživa a příprava pokrmů a další.                                                                   

Pracoviště, na kterých bude probíhat odborný výcvik: jde o pracoviště odborného výcviku, která jsou v areálu školy (školní dílna, zahrada, pracovna PV, cvičná kuchyň).                                                                                                                            

Stručná charakteristika studia: cílem přípravy je poskytnout žákům doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky na základních školách praktických nebo speciálních. Žáci získají základní pracovní návyky a dovednosti při činnostech, jako je práce v domácnosti, vaření, pěstitelství, šití, ruční práce, práce v dílnách.                                                                                                                      

Možnosti uplatnění absolventů: Studium připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.                                                                                               

Přijímací řízení: V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 se nekonají přijímací zkoušky.

Podání přihlášky do 1.3.2021.

Bližší informace na adrese:  Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace, tel: 412582672, 724169618.

UPOZORNĚNÍ

Přihlášky ke studiu musí být na předepsaném tiskopise, řádně vyplněné, včetně potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a klasifikací. Pokud na přihlášce nebude potvrzena klasifikace základní školou za poslední dva ročníky, pak je potřeba doložit kopie vysvědčení.

Uchazeč, kterému bude doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělání, musí svůj úmysl vzdělávat se potvrdit doložením zápisového lístku do 10-ti pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

 • průměrný prospěch ve 2. pololetí předposlední třídy povinné školní docházky a průměrný prospěch v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky nebo docházky do kurzu k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální,
 • žadatel nesmí mít třetí stupeň z chování v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky

Celkové výsledné hodnocení uchazečů o studium bude dáno součtem dosažených bodů v jednotlivých pololetích za  průměrný prospěch:  1- 1,5 =  30 bodů; 1,51- 2,0 = 25 bodů; 2,01- 2,5 = 20 bodů; 2,51- 3,0 = 15 bodů; 3,01- 3,5 = 10 bodů; 3,51- 4,0 = 5 bodů; 4,01- 5,0 = 0 bodů.

 

 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Druhé kolo přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté (Kód oboru: 78-62-C/02) pro školní rok 2020/2021 je stanoveno na 29. května 2020.

Přihlášky je možné podávat nejpozději do 25. května 2020.

Počet volných míst: 5

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

 • průměrný prospěch ve 2. pololetí předposlední třídy povinné školní docházky a průměrný prospěch v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky nebo docházky do kurzu k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou (speciální),
 • žadatel nesmí mít třetí stupeň z chování v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky

Celkové výsledné hodnocení uchazečů o studium bude dáno součtem dosažených bodů v jednotlivých pololetích za  průměrný prospěch:  1- 1,5 =  30 bodů; 1,51- 2,0 = 25 bodů; 2,01- 2,5 = 20 bodů; 2,51- 3,0 = 15 bodů; 3,01- 3,5 = 10 bodů; 3,51- 4,0 = 5 bodů; 4,01- 5,0 = 0 bodů.

Další informace viz. popis Praktická škola dvouletá níže.

 

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

(1. kolo)

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 je stanoveno na 22. dubna 2020.

Přihlášky je možné podávat nejpozději do 1.3.2020.

 

Praktická škola dvouletá

Kód oboru: 78-62-C/02

Název oboru: Praktická škola dvouletá

Vstupní předpoklady: Praktická škola je určena pro dívky a chlapce se zdravotním postižením s ukončenou školní docházkou z devátých či desátých a nižších ročníků základní školy praktické a základní školy speciální a základní školy, u kterých zatím není jistota, že úspěšně zvládnou učební obory na odborném učilišti. Přijímáme i žáky s těžkým postižením, využíváme možnosti rozložení učiva až na 4 roky po vypracování individuálního vzdělávacího plánu.                                                                                                                                   

Délka studia: dvouleté

Forma studia: denní

Zaměření studia: práce v domácnosti

Ukončení studia: závěrečná zkouška                                                                            

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce 

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání, příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.                                                                                                                 

Průběh výuky: Dva dny v týdnu probíhá teoretické vyučování a 3 dny praktické vyučování. V teoretické přípravě dochází k prohlubování vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika, český jazyk,…). Nově se objevují odborné vyučovací předměty rodinná výchova, výživa a příprava pokrmů a další.                                                                   

Pracoviště, na kterých bude probíhat odborný výcvik: jde o pracoviště odborného výcviku, která jsou v areálu školy (školní dílna, zahrada, pracovna PV, cvičná kuchyň).                                                                                                                            

Stručná charakteristika studia: cílem přípravy je poskytnout žákům doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky na základních školách praktických nebo speciálních. Žáci získají základní pracovní návyky a dovednosti při činnostech, jako je práce v domácnosti, vaření, pěstitelství, šití, ruční práce, práce v dílnách.                                                                                                                      

Možnosti uplatnění absolventů: Studium připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.                                                                                                  

Přijímací řízení: V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 se nekonají přijímací zkoušky. Pro školní rok 2020/2021 může být přijato deset uchazečů.                                                        

Podání přihlášky do 1.3.2020.                                                                                                        

Bližší informace na adrese:  Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace, tel: 412582672, 724169618.

UPOZORNĚNÍ

Přihlášky ke studiu musí být na předepsaném tiskopise, řádně vyplněné, včetně potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a klasifikací. Pokud na přihlášce nebude potvrzena klasifikace základní školou za poslední dva ročníky, pak je potřeba doložit kopie vysvědčení.

Uchazeč, kterému bude doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělání, musí svůj úmysl vzdělávat se potvrdit doložením zápisového lístku do 10-ti pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

 • průměrný prospěch ve 2. pololetí předposlední třídy povinné školní docházky a průměrný prospěch v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky nebo docházky do kurzu k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální,
 • žadatel nesmí mít třetí stupeň z chování v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky

Celkové výsledné hodnocení uchazečů o studium bude dáno součtem dosažených bodů v jednotlivých pololetích za  průměrný prospěch:  1- 1,5 =  30 bodů; 1,51- 2,0 = 25 bodů; 2,01- 2,5 = 20 bodů; 2,51- 3,0 = 15 bodů; 3,01- 3,5 = 10 bodů; 3,51- 4,0 = 5 bodů; 4,01- 5,0 = 0 bodů.

 

 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY JEDNOLETÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Druhé kolo přijímacího řízení do Praktické školy jednoleté (Kód oboru: 78-62-C/01) pro školní rok 2019/2020 je stanoveno na 11. června 2019.

Přihlášky je možné podávat nejpozději do 7. června 2019.

Počet volných míst: 4

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

 • průměrný prospěch ve 2. pololetí předposlední třídy povinné školní docházky a průměrný prospěch v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky nebo docházky do kurzu k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou (speciální),
 • žadatel nesmí mít třetí stupeň z chování v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky

Celkové výsledné hodnocení uchazečů o studium bude dáno součtem dosažených bodů v jednotlivých pololetích za  průměrný prospěch:  1- 1,5 =  30 bodů; 1,51- 2,0 = 25 bodů; 2,01- 2,5 = 20 bodů; 2,51- 3,0 = 15 bodů; 3,01- 3,5 = 10 bodů; 3,51- 4,0 = 5 bodů; 4,01- 5,0 = 0 bodů.

Další informace viz. popis Praktická škola jednoletá níže.

 

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY JEDNOLETÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

(1. kolo)

Pijímací řízení pro školní rok 2019/2020 je stanoveno na 22. dubna 2019.

Přihlášky je možné podávat nejpozději do 1.3.2019.

 

Praktická škola jednoletá

Kód oboru: 78-62-C/01

Název oboru: Praktická škola jednoletá

Vstupní předpoklady: Praktická škola je určena pro dívky a chlapce se zdravotním postižením s ukončenou školní docházkou z devátých či desátých a nižších ročníků základní školy praktické a základní školy speciální a základní školy, u kterých zatím není jistota, že úspěšně zvládnou učební obory na odborném učilišti. Přijímáme i žáky s těžkým postižením, využíváme možnosti rozložení učiva až na 3 roky po vypracování individuálního vzdělávacího plánu.                                                                                                                                   

Délka studia: jednoleté

Forma studia: denní

Zaměření studia: jednoduché racovní činnosti

Ukončení studia: závěrečná zkouška                                                                            

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce 

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání, příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. 

Průběh výuky: Dva dny v týdnu probíhá teoretické vyučování a 3 dny praktické vyučování. V teoretické přípravě dochází k prohlubování vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika, český jazyk,…). Nově se objevují odborné vyučovací předměty rodinná výchova a další.                                                                  

Pracoviště, na kterých bude probíhat odborný výcvik: jde o pracoviště odborného výcviku, která jsou v areálu školy (školní dílna, zahrada, pracovna PV, cvičná kuchyň).                                                                                                                          

Stručná charakteristika studia: cílem přípravy je poskytnout žákům doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky na základních školách praktických nebo speciálních. Žáci získají základní pracovní návyky a dovednosti při činnostech, jako je práce v domácnosti, vaření, pěstitelství, šití, ruční práce, práce v dílnách. 

Možnosti uplatnění absolventů: Studium připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.   

Přijímací řízení: V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 se nekonají přijímací zkoušky. Pro školní rok 2018/2019 může být přijato osm uchazečů.                                                        

Podání přihlášky do 1.3.2019.                                                                                                        

Bližší informace na adrese:  Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace,    tel: 412582672, 724169618.

UPOZORNĚNÍ

Přihlášky ke studiu musí být na předepsaném tiskopise, řádně vyplněné, včetně potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a klasifikací. Pokud na přihlášce nebude potvrzena klasifikace základní školou za poslední dva ročníky, pak je potřeba doložit kopie vysvědčení.

Uchazeč, kterému bude doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělání, musí svůj úmysl vzdělávat se potvrdit doložením zápisového lístku do 10-ti pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

 • průměrný prospěch ve 2. pololetí předposlední třídy povinné školní docházky a průměrný prospěch v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky nebo docházky do kurzu k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou (speciální),
 • žadatel nesmí mít třetí stupeň z chování v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky

Celkové výsledné hodnocení uchazečů o studium bude dáno součtem dosažených bodů v jednotlivých pololetích za  průměrný prospěch:  1- 1,5 =  30 bodů; 1,51- 2,0 = 25 bodů; 2,01- 2,5 = 20 bodů; 2,51- 3,0 = 15 bodů; 3,01- 3,5 = 10 bodů; 3,51- 4,0 = 5 bodů; 4,01- 5,0 = 0 bodů.

 

.